Henk van 't Klooster

Foto Henk van 't Klooster Henk van 't Klooster (1935) is schrijver, spreker en consultant op gebieden van scheikunde, leiderschap en sociale chemie (communicatie en verbinding tussen mensen). Hij is geboren in Utrecht en groeide op in Rotterdam, waar hij ook de oorlogsjaren 1940-1945 doorbracht. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij in de jaren 1955-1957. In 1956 leidde hij als officier bij de landmacht mede de hulpverlening aan vluchtelingen uit Hongarije, nadat de Sovjet-Unie de Hongaarse Opstand had neergeslagen.


Universiteit Utrecht
Naast zijn studie scheikunde en psychologie aan de Universiteit Utrecht (1957-1966) heeft Van 't Klooster enkele jaren als scheikundeleraar aan middelbare scholen gewerkt. Van 1966 tot 1986 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als onderzoeker, researchleider en docent (uiteindelijk universitair hoofddocent en waarnemend hoogleraar) in de analytische chemie. Daarnaast was hij lid en voorzitter van verscheidene besturen, raden en commissies binnen de universiteit. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten waren vooral gewijd aan verruiming van de analytische mogelijkheden door combinatie van complementaire scheidingsmethoden en detectietechnieken, en door automatisering van chemisch-fysische meetsystemen. Op dit gebied is hij gepromoveerd tot doctor in de natuurwetenschappen (Utrecht, 1974).
In de jaren zeventig heeft Henk van 't Klooster, samen met de hoogleraar Auke Dijkstra, vanuit de Universiteit Utrecht, chemometrie (toepassing van mathematische en multivariate statistiek, informatietheorie en systeemleer in de meetchemie) als nieuwe subdiscipline van de analytische chemie mede geïntroduceerd in Nederland.
In het begin van de jaren tachtig legde Van 't Klooster de basis voor de invoering van het nieuwe vak chemische informatica in het scheikunde-studieprogramma van de Universiteit Utrecht, welk initiatief werd gevolgd door andere universiteiten.
RIVM
In 1986 trad Van 't Klooster in dienst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, waar hij tot 1998 de functies van hoofd Laboratorium voor Organisch-Analytische Chemie, respectievelijk directeur Sector Analytisch-Chemische Laboratoria vervulde. Daarnaast leidde hij een aantal RIVM-brede taakgroepen, waaronder die voor toetsing van het personeelsbeleid en de instrumentele toerusting. Ook was hij er mentor van jonge leidinggevenden. De laatste jaren van de twintigste eeuw was Van 't Klooster directeur Bestuurlijke Informatievoorziening RIVM.
Consultancybureau Vithaka
In 2000 startte Van 't Klooster zijn eigen bedrijf, het consultancybureau Vithaka te Harmelen, met als werkterrein: advisering en coaching van leidinggevenden bij organisatie- en loopbaanontwikkeling, met name waar integratie van personeelsbeleid, management, kwaliteitszorg, informatie- en communicatietechnogie bij veranderingsprocessen aan de orde is. Daartoe behoort ook het verzorgen van lezingen, gastcolleges en workshops over communcatie en verbinding tussen mensen en over samenwerking en leiderschap in de praktijk.
Sinds Nobelprijswinnaar Linus Pauling in 1968 de nieuwe discipline orthomoleculaire geneeskunde (optimale concentraties van voedingsstoffen voor optimale gezondheid) introduceerde, heeft Van ’t Klooster zich verdiept in de vele publicaties van onderzoeksresultaten op dit gebied. In het bijzonder betreffende de relatie tussen vitamine C-tekorten en allerlei aandoeningen. Op dit terrein geeft hij voorlichting en adviezen en publiceert hij zijn bevindingen.
Nationale functies
In de jaren 1969-1974 was Van 't Klooster coördinator van de, op zijn initiatief gevormde, landelijke 'Werkgroep Sequentie-analyse van Biopolymeren'. Dit project was gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van strategieën en methoden (met name molecuulspectrometrische) voor structuuranalyse van eiwitten, suikers en kernzuren (waaronder DNA). Deelnemende researchgroepen waren afkomstig van de universiteiten van Utrecht, Leiden en Amsterdam en het Nederlands Kanker Instituut (NKI) te Amsterdam.

In de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) heeft Van 't Klooster sinds 1972 verscheidene bestuursfuncties bekleed, waaronder die van voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie, de Chemometrie Discussiegroep en de Sectie Computertoepassingen. In de periode 1992-1996 was hij voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift LaboratoriumPraktijk (uitgeverij TenHagen Stam).
Internationale functies
In de jaren 1986-1990 was Van ‘t Klooster lid van de Editorial Advisory Board van het Journal of Chemometrics (uitgeverij John Wiley & Sons). 
In de periode 1992-1996 was hij voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Nederlandse tak van EURACHEM, een netwerk van samenwerkende laboratoria in zeventien Europese landen. In deze functie heeft hij geïnitieerd dat internationaal wordt gestreefd naar harmonisatie van de drie voornaamste normsystemen voor kwaliteitszorg in chemische laboratoria, gebaseerd op regelgeving vanuit CEN, ISO en OECD.

Van 1993 tot 1996 was Van 't Klooster coördinator van een netwerkproject in het kader van het 'Human Capital and Mobility Programme - Research Networks' van de Europese Commissie. Dit project, waaraan elf laboratoria in zes landen deelnamen, was gericht op de gezamenlijke aanpak van locale en regionale milieu- en volksgezondheidsproblemen in de Europese Unie, en resulteerde in 50 wetenschappelijke publicaties. Vanwege dit werk is Van 't Klooster in 1995 genomineerd voor de Descartes-Huygensprijs, die door de Franse en Nederlandse regeringen is ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek.
Publicaties
  • “VITAMINE C: LEVENSREDDEND! Opniew bevestigd.”, LinkedIn, september 2019.
  • 'Klikt 't of klikt 't niet? (Chemie tussen mensen. Communiceren en verbinden. Hoe word je daarin gestuurd? Wat kun je er zelf aan doen?)', paperback & e-book, Kosmos Uitgevers, 2014.
  • 'Klein boek over leiderschap', paperback, Uitgeverij Thema, 2002, 2006 (tweede editie).
  • 'Computer methods in organic mass spectrometry applied to automated sequence analysis of small peptides in mixtures', doctoraatsproefschrift, Universiteit Utrecht, 1974.
  • Meer dan 100 wetenschappelijke publicaties op het gebied van de analytische chemie waarvan Van 't Klooster auteur of co-auteur was (1971-1997).
Politiek
Van 2003 tot 2006 was Henk van 't Klooster bestuursvoorzitter van de Afdeling Woerden van de Partij van de Arbeid. In deze functie heeft hij het initiatief genomen tot de oprichting in 2005 van de lokale politieke partij Progressief Woerden, in eerste instantie bestaande uit de Woerdense afdelingen van Partij van de Arbeid en GroenLinks, later uitgebreid met progressieve niet-leden van landelijke poltitieke partijen. Van 2006 tot 2018 maakte Progressief Woerden deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente Woerden.

Terug naar Vithaka